ภาษาไทย
Menu

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าลงทะเบียน ได้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้;

 • ค่าห้องพักแบบแชร์รูม มีห้องน้ำในตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, พัดลมและเฟอร์นิเจอร์ พักห้องละ 2 - 3 คน ในบริเวณโรงเรียน หากต้องการพักส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาทต่อห้องและอยู่นอกบริเวณโรงเรียน
 • อาหารบุฟเฟ่ต์มังสวิรัติ วันละ 2 มื้อและเบรกตอนเช้าและบ่าย 2 มื้อ
 • อุปกรณ์และหนังสือประกอบการเรียนการสอน

ค่าลงทะเบียนมิได้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้;

 • ค่าตั๋วเครื่องและค่าเดินทางจากสนามบินมาโรงเรียน หากต้องการให้โรงเรียนส่งรถไปรับผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ 
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมในรายการที่กล่าวมาข้างต้น

นโยบายการชำระค่าลงทะเบียน:

 1. ผู้เรียนจะต้องชำระค่ามัดจำร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจองคอร์สอบรม 
 2. ค่าลงทะเบียนที่เหลือจะต้องชำระในวันที่มาถึงโรงเรียน
 • การชำระค่ามัดจำล่วงหน้าต้องชำระก่อนคอร์สจะเริ่มอย่างน้อย 30 วัน หรือโรงเรียนจะพิจารณาผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเป็นผู้ที่จองลำดับต้น หลังจากโอนชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้สแกนหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: ananda.cr ส่งมาทางอีเมลที่ info@anandayoveda.com หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป
 • ในกรณีที่ท่านยังไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้อย่างน้อย 30 วันก่อนการอบรมจะเริ่ม เพื่อเป็นการแจ้งจุดประสงค์ว่าท่านต้องการมาแน่นอนให้ส่งอีเมลแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมอีกครั้ง เพื่อที่ทางโรงเรียนจะทำการจองให้ท่านในกรณีที่คอร์สยังไม่เต็ม หากกรณีที่คอร์สเต็มก่อนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน                                          

นโยบายในการยกเลิก:


ค่าลงทะเบียนที่จ่ายเป็นค่ามัดจำเบื้องต้น จะไม่สามารถขอคืนหรือโอนเปลี่ยนมือได้ หากท่านมีความจำเป็นในการยกเลิกคอร์สอบรมที่จองเนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงมิได้ ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาการอบรมออกไปในภายหลังได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่จองคอร์สอบรม หากท่านต้องการเข้ารับการอบรมในคอร์สในช่วงเวลาที่ปรับใหม่ ต้องทำการแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในเงินมัดจำ
 • กรณีที่ไม่มีการแจ้งความจำนงในการยกเลิกเพื่อปรับเปลี่ยนช่วงเวลา ทางโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลาขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค่ามัดจำ 100%
 • การแจ้งความจำนงในการยกเลิกต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 • โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใด ๆ ตามความเหมาะสม
 • ในกรณีการยกเลิกที่เนื่องมาจากทางโรงเรียน นักเรียนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 100%
 • ทางโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน/รถบัส/รถแท็กซี่) แม้ในกรณีที่ผู้เรียนหรือโรงเรียนยกเลิกการอบรม
 • โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา จะไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรม อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นรอบ ๆ หรือในสถานที่ฝึกอบรม ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความประมาทก็ตาม

วิธีการชำระเงิน:


การชำระค่าลงทะเบียนสามารถชำระโดย บัตร Visa, MasterCard, Paypal และการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน การชำระจะต้องชำระเป็นเงินไทยบาท โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลาจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงินหรือ บริษัทบัตรเครดิต 


การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่อนไข: 


โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงการกำหนดราคาค่าลงทะเบียนได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หากทางโรงเรียนทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเป็นสาระสำคัญ เราจแจ้งข้อมูลให้ทราบในเว็บไซต์ www.anandayoveda.com


(ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงในกรณีที่ท่านต้องการให้ใบเสร็จรับเงินเป็นในนามของนิติบุคคลโปรดแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่)